Miljöpolicy

Målet är att minska vårt avtryck i miljön genom effektivare transporter, minskade utsläpp och i övrigt hitta sätt att bedriva vår verksamhet på ett resurssnålt sätt. I vårt miljöarbete skall vi ständigt sträva efter att förbättra oss genom en effektiv utvärdering, men också att jämföra oss med de bästa. Miljöaspekterna skall alltid vägas in i det vi gör och resurser i form av utbildning och externt stöd skall tas fram i den mån det är nödvändigt.

Alla anställda och konsulter ska i Bröderna Berner ABs dagliga arbete aktivt verka för att bidraga till en ständigt förbättrad miljö för att skapa en varaktig hållbar utveckling av samhället. Detta ska göras med utgångspunkt om kretsloppstanken och i samklang med företagets mål och strategier genom att:

  • bedriva en successiv miljöanpassning av företaget och dess leverantörers verksamhet.
  • ta hänsyn till miljön vid alla beslut.
  • arbeta med konkreta miljömål, utvärdering och uppföljning.
  • hålla miljökunskaperna hos anställda, konsulter och leverantörer på en nivå som krävs för ett konstruktivt miljöarbete.
  • skydda och ta hänsyn till miljön i företagets val av leverantörer och produkter.
  • föra en konstruktiv miljödialog med såväl leverantörer, konsulter och kunder.
  • tillhandahålla en öppen och korrekt miljöinformation.
  • följa lagstiftning och uppfylla bindande krav.
  • ständigt förbättra vårt ledningssystem för att uppnå bättre miljöprestanda.

Härigenom skapar vi kundnytta, personalnytta, samhällsnytta samt icke minst ägarnytta.

2023-11-21

Antti Korpiniemi, VD
Bröderna Berner AB

B5.2.01